Projekty edukacyjne

E-MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO HISTORII

Tytuł projektu: “Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu historiadla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6027/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z historii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, dostosowanych dla uczniów /uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 787 110,00 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
SZUT SZUT STUDIO PAULINA MERGNER-DEMBIŃSKA – Partner