Projekty edukacyjne

E-MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

Beneficjent: CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner Wiodący SZUT SZUT STUDIO Paulina Mergner-Dembińska – Partner

realizuje projekt „Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych 
do przedmiotu historia w zakresie rozszerzonym dla szkół kończących się egzaminem maturalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.02.10.00-00-6027/18-00

Celem projektu jest wytworzenie w ciągu 20 miesięcy i udostępnienie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji, wysokiej jakości 970 otwartych, łatwo dostępnych e-materiałów dydaktycznych umożliwiających efektywną realizację podstawy programowej do kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum z przedmiotu: historia.

Wartość projektu/dofinansowanie: 6 787 110,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 5 720 176, 31 PLN

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2021-06-30