Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SZUT SZUT STUDIO SP. Z O.O.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SZUT SZUT STUDIO Sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Seweryna Goszczyńskiego 10a, 02-616 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846826, NIP: 5213899464, REGON: 386335595.
Z Administratorem można się kontaktować korespondencyjnie, na adres wyżej wskazany, lub drogą elektroniczną, kierując wiadomość na e-mail: paulina@szutszutstudio.pl
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

PROCESOR DANYCH OSOBOWYCH

SZUT SZUT STUDIO Sp. z o.o. w niektórych sytuacjach występuje jako procesor przetwarzający dane osobowe, które zostały mu udostępnione przez współpracujących Kontrahentów (art. 28 RODO). SZUT SZUT STUDIO Sp. z o.o. nie jest administratorem tych danych osobowych, tzn. nie decyduje o sposobach i celach przetwarzania tych danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w takiej sytuacji zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez administratora tych danych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane przetwarzamy przysługuje Państwu prawo do:
• Dostępu do danych osobowych,
• Sprostowania danych osobowych,
• Usunięcia danych osobowych,
• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procedurami stosowanymi przez Administratora w celu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną lub na adres e-mail wskazany w pkt 1.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENÓW

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów, w tym będących klientami, tj. osób fizycznych i osób prawnych, a także ich pracowników oraz przedstawicieli, przetwarzane są w następujących celach (dalej: „Kontrahenci”)
• Realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na żądanie Kontrahentów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
• Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. głównie przepisów podatkowych oraz księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.
Przetwarzamy dane osobowe Kontrahentów w następujących celach:
• Wypełniania zobowiązań umownych jeżeli są lub będą Państwo stroną zawartej z nami umowy lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem takiej umowy jak np. negocjacje warunków, wymiana dokumentów
• Wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w tym związanych z regulowaniem podatków
• Realizacji uzasadnionych interesów jak np. dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed tymi roszczeniami, zapobieganie oszustwom
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kontrahentów:
• Imię i nazwisko/ Nazwa firmy Kontrahenta
• Imiona i nazwiska osób reprezentujących Kontrahenta
• Adres zamieszkania/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
• Numer PESEL
• Numer NIP, REGON, KRS
• Seria i numer dokumentu tożsamości
• Dane kontaktowe – numer telefonu oraz e-mail
• Numer rachunku bankowego
• Wizerunek (jeżeli wynika to z treści umowy)
Dane osobowe gromadzone w związku z realizacją zawartej umowy mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, doradcze. Dane osobowe nie będą domyślnie udostępniane do państw trzecich
Dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jednakże nie dłużej niż przez okres umożliwiający przetwarzanie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacji, nie zostaniesz objęty procesem rekrutacji. Możesz wyrazić także zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, nie zostaniesz objęty procesem przyszłych rekrutacji.
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy odbywa się w następujących celach:
• przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego zgodnie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Administrator przetwarza następujące dane osobowe kandydatów do pracy:
• Dane osobowe wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy – dane te są niezbędne w celu podjęcia zatrudnienia u Administratora
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, tj. do momentu wyboru kandydata na dane stanowisko pracy. Jeżeli wyraziłeś zgodę na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia ich zebrania przez Administratora. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług rekrutacyjnych oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Ponadto Twoje dane będą profilowane w odniesieniu do oczekiwań wskazanych w ofercie pracy.

COOKIES

Osoby odwiedzające stronę internetową SZUT SZUT STUDIO Sp. z o.o. muszą mieć świadomość, że wykorzystujemy pliki cookie. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkowników, a także jej optymalizacji. Administrator gromadzi informacje o wizycie użytkownika na stronie internetowej, a także sposobie poruszania się po niej.
Administrator korzysta z dwóch kategorii cookies:
a) sesyjne – wygasają po zakończonej sesji
b) trwałe – nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki aby informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone.
Dane osobowe mogą być wykorzystywane dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług własnych. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie i w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.
Serwisy obce, do których niekiedy odsyła strona https://szutszutstudio.pl/, mogą używać własnych plików cookies. Polityki prywatności, w tym w zakresie stosowania plików cookies mogą się różnić od Polityki Prywatności Administratora. Administrator nie odpowiada za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych.
W każdym momencie użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.